EVD

explosieveiligheid

Explosieveiligheidsdocument

Wij hebben de afgelopen jaren in diverse branches explosieveiligheidsdocumenten (EVD) opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn waterschappen (biogas), verfspuiterijen, farmacie, houtbewerking, chemie, automotive, bulkopslag en -transport, diervoederindustrie, etc. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische aanpak met heldere en duidelijke beoordelingen.

In dit kader kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • beoordelen van aanwezige stoffen en desgewenst uitvoeren explosietesten
 • bepalen atex gevarzones, indien mogelijk op basis van berekeningen
 • maken van gevarenzone tekeningen (Autocad)
 • maatregelen vaststellen om gevarenzones te verkleinen
 • inventarisatie van potentiële ontstekingsbronnen
 • toetsing van genomen techniche en organisatorische beheersmaatregelen
 • advisering om de beheersing van explosierisico’s binnen de organisatie te borgen

Informatie?

Indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen. Wij kunnen u veelal snel aangeven wat de kosten zijn van onze ondersteuning. Bel hiervoor met 06-33046460 of mail naar infoatpol-safety.nl of stuur een bericht via het contactformulier op deze site.

 

Wettelijk kader + achtergrondinformatie

Voor werkgevers is in de Arbowet vastgelegd dat indien er potentiële explosiegevaren binnen het bedrijf aanwezig zijn, de explosierisico’s beoordeeld moeten worden. De resultaten van deze beoordeling moeten worden uitgewerkt in een explosieveiligheidsdocument. § 2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobeluit) geeft, als onderdeel van de Arbowet, aan, welke verplichtingen er gelden. Eén van die verplichtingen is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Artikel 3.5c van het Arbobesluit geeft aan:

Artikel 3.5c. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie; explosieveiligheidsdocument

 1. De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.

Bij de beoordeling moet worden bepaald (art. 3.5c lid 2):

 • de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;
 • de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
 • de aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
 • de omvang van de te verwachten gevolgen.

Verder worden er vanuit art. 3.5c lid 3 eisen gesteld aan wat de minimale inhoud van het explosieveiligheidsdocument (EVD) moet zijn:

 • een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • de wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden;
 • welke gebieden zijn ingedeeld in zones;
 • de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de beheersmaatregelen;
 • indien op arbeidsplaatsen , meerdere werkgevers arbeid doen verrichten, de wijze waarop risico’s beheerst worden bij deze samenwerking en de wijze waarop door de werkgever invulling wordt gegeven aan de coördinatieverplichting.

Meer over het wettelijk kader is te vinden op www.wetten.nl

 

Wanneer moet een explosieveiligheidsdocument (EVD)worden opgesteld?

 • zodra er binnen het bedrijf brandbare vloeistoffen worden verwerkt, gebruikt of aanwezig zijn.
 • zodra er binnen het bedrijf brandbare gassen worden verwerkt, gebruikt of aanwezig zijn.
 • zodra er binnen het bedrijf brandbare en relatief grote hoeveelheden stofvormige producten kunnen voorkomen.

Beoordeeld moet worden of er Atex gevarenzones gelden en of er verdere maatregelen noodzakelijk zijn. De beoordeling hiervan zal moeten worden uitgewerkt in een explosieveiligheidsdocument (EVD).3

 

Inhoud explosieveiligheidsdocument

Naast bovenstaande aspecten worden in het Arbobesluit nog een aantal zaken vermeld die in het explosieveiligheidsdocument moeten worden opgenomen. In de praktijk kunnen de volgende zaken worden onderscheiden, die, afhankelijk van de aard van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden en processen, in mindere of meerdere mate relevant zijn:

 • identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • atex zonering (gevarenzones of gevarenzone-indeling) van arbeidsplaatsen;
 • beschrijving van installaties, processen en/of activiteiten;
 • beschrijving van gebruikte stoffen/veiligheidstechnische parameters;
 • maatregelen om atex gevarenzones te reduceren/verkleinen;
 • maatregelen die genomen en benodigd zijn om ontstekingen te voorkomen;
 • indien nodig, maatregelen die nodig zijn om de effecten van explosies te beperken;
 • organisatorische maatregelen, waaronder werkprocedures, veiligheidsinstructie werknemers, toepassing werkvergunningen;
 • markering van explosiegevaarlijke plaatsen;
 • verantwoordelijke voor het opstellen en bijhouden van het document.

 

Er worden geen eisen gesteld aan hoe het explosieveiligheidsdocument is samengesteld; het mag verwoord zijn in 1 totaaldocument en er mag ook verwezen worden naar meerdere documenten of bijvoorbeeld een explosieveiligheidsdossier. Het gaat erom dat duidelijk aangetoond kan worden dat de risico’s op de juiste wijze beoordeeld zijn en welke maatregelen genomen zijn (of nog genomen gaan worden) om de risico’s te beheersen.

 Branches

Pol-Safety heeft ruime ervaring bij het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten in diverse branches, waaronder:

 • waterzuiveringen (biogas)
 • farmaceutische bedrijven;
 • chemische bedrijven;
 • zuivelbedrijven (ei- melkpoeder);
 • snoepgoed fabrikanten;
 • suikerfabrieken;
 • machinale houtbewerking;
 • op- en overslagbedrijven van brandbare stoffen;
 • gasopslag;
 • verfspuiterijen;
 • poedercoatbedrijven.

Voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument is specialistische kennis nodig. Wij streven ernaar om op basis van een scherpe en kritische analyse onze opdrachtgevers te adviseren over praktisch toepasbare beheersmaatregelen. Door de analyse scherp en kritisch uit te voeren wordt voorkomen dat onze opdrachtgevers te maken krijgen met irreële en onpraktische beheersmaatregelen. Naast kennis van de complexe regelgeving wordt geadviseerd op basis van “het gezonde verstand”.

Informatie?

Indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen. Wij kunnen u veelal snel aangeven wat de kosten zijn van onze ondersteuning. Bel hiervoor met 06-33046460 of mail naar infoatpol-safety.nl of stuur een bericht via het contactformulier op deze site.

EVD

explosieveiligheid

Explosieveiligheidsdocument

Wij hebben de afgelopen jaren in diverse branches explosieveiligheidsdocumenten (EVD) opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn waterschappen (biogas), verfspuiterijen, farmacie, houtbewerking, chemie, automotive, bulkopslag en -transport, diervoederindustrie, etc. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische aanpak met heldere en duidelijke beoordelingen.

In dit kader kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • beoordelen van aanwezige stoffen en desgewenst uitvoeren explosietesten
 • bepalen atex gevarzones, indien mogelijk op basis van berekeningen
 • maken van gevarenzone tekeningen (Autocad)
 • maatregelen vaststellen om gevarenzones te verkleinen
 • inventarisatie van potentiële ontstekingsbronnen
 • toetsing van genomen techniche en organisatorische beheersmaatregelen
 • advisering om de beheersing van explosierisico’s binnen de organisatie te borgen

Informatie?

Indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen. Wij kunnen u veelal snel aangeven wat de kosten zijn van onze ondersteuning. Bel hiervoor met 06-33046460 of mail naar infoatpol-safety.nl of stuur een bericht via het contactformulier op deze site.

 

Wettelijk kader + achtergrondinformatie

Voor werkgevers is in de Arbowet vastgelegd dat indien er potentiële explosiegevaren binnen het bedrijf aanwezig zijn, de explosierisico’s beoordeeld moeten worden. De resultaten van deze beoordeling moeten worden uitgewerkt in een explosieveiligheidsdocument. § 2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobeluit) geeft, als onderdeel van de Arbowet, aan, welke verplichtingen er gelden. Eén van die verplichtingen is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Artikel 3.5c van het Arbobesluit geeft aan:

Artikel 3.5c. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie; explosieveiligheidsdocument

 1. De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.

Bij de beoordeling moet worden bepaald (art. 3.5c lid 2):

 • de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;
 • de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
 • de aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
 • de omvang van de te verwachten gevolgen.

Verder worden er vanuit art. 3.5c lid 3 eisen gesteld aan wat de minimale inhoud van het explosieveiligheidsdocument (EVD) moet zijn:

 • een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • de wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden;
 • welke gebieden zijn ingedeeld in zones;
 • de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de beheersmaatregelen;
 • indien op arbeidsplaatsen , meerdere werkgevers arbeid doen verrichten, de wijze waarop risico’s beheerst worden bij deze samenwerking en de wijze waarop door de werkgever invulling wordt gegeven aan de coördinatieverplichting.

Meer over het wettelijk kader is te vinden op www.wetten.nl

 

Wanneer moet een explosieveiligheidsdocument (EVD)worden opgesteld?

 • zodra er binnen het bedrijf brandbare vloeistoffen worden verwerkt, gebruikt of aanwezig zijn.
 • zodra er binnen het bedrijf brandbare gassen worden verwerkt, gebruikt of aanwezig zijn.
 • zodra er binnen het bedrijf brandbare en relatief grote hoeveelheden stofvormige producten kunnen voorkomen.

Beoordeeld moet worden of er Atex gevarenzones gelden en of er verdere maatregelen noodzakelijk zijn. De beoordeling hiervan zal moeten worden uitgewerkt in een explosieveiligheidsdocument (EVD).3

 

Inhoud explosieveiligheidsdocument

Naast bovenstaande aspecten worden in het Arbobesluit nog een aantal zaken vermeld die in het explosieveiligheidsdocument moeten worden opgenomen. In de praktijk kunnen de volgende zaken worden onderscheiden, die, afhankelijk van de aard van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden en processen, in mindere of meerdere mate relevant zijn:

 • identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • atex zonering (gevarenzones of gevarenzone-indeling) van arbeidsplaatsen;
 • beschrijving van installaties, processen en/of activiteiten;
 • beschrijving van gebruikte stoffen/veiligheidstechnische parameters;
 • maatregelen om atex gevarenzones te reduceren/verkleinen;
 • maatregelen die genomen en benodigd zijn om ontstekingen te voorkomen;
 • indien nodig, maatregelen die nodig zijn om de effecten van explosies te beperken;
 • organisatorische maatregelen, waaronder werkprocedures, veiligheidsinstructie werknemers, toepassing werkvergunningen;
 • markering van explosiegevaarlijke plaatsen;
 • verantwoordelijke voor het opstellen en bijhouden van het document.

 

Er worden geen eisen gesteld aan hoe het explosieveiligheidsdocument is samengesteld; het mag verwoord zijn in 1 totaaldocument en er mag ook verwezen worden naar meerdere documenten of bijvoorbeeld een explosieveiligheidsdossier. Het gaat erom dat duidelijk aangetoond kan worden dat de risico’s op de juiste wijze beoordeeld zijn en welke maatregelen genomen zijn (of nog genomen gaan worden) om de risico’s te beheersen.

 Branches

Pol-Safety heeft ruime ervaring bij het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten in diverse branches, waaronder:

 • waterzuiveringen (biogas)
 • farmaceutische bedrijven;
 • chemische bedrijven;
 • zuivelbedrijven (ei- melkpoeder);
 • snoepgoed fabrikanten;
 • suikerfabrieken;
 • machinale houtbewerking;
 • op- en overslagbedrijven van brandbare stoffen;
 • gasopslag;
 • verfspuiterijen;
 • poedercoatbedrijven.

Voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument is specialistische kennis nodig. Wij streven ernaar om op basis van een scherpe en kritische analyse onze opdrachtgevers te adviseren over praktisch toepasbare beheersmaatregelen. Door de analyse scherp en kritisch uit te voeren wordt voorkomen dat onze opdrachtgevers te maken krijgen met irreële en onpraktische beheersmaatregelen. Naast kennis van de complexe regelgeving wordt geadviseerd op basis van “het gezonde verstand”.

Informatie?

Indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen. Wij kunnen u veelal snel aangeven wat de kosten zijn van onze ondersteuning. Bel hiervoor met 06-33046460 of mail naar infoatpol-safety.nl of stuur een bericht via het contactformulier op deze site.