Risico-analyse

Atex 137 markering

De Europese ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137)  is in Nederland geïmplementeerd in de Arbowetgeving. Deze richtlijn heeft dan ook tot doel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers op arbeidsplaatsen te waarborgen. Hierdoor hebben bedrijven waar explosieve gas-lucht of explosieve stof-lucht mengsels aanwezig kunnen zijn, te maken met deze richtlijn.

Sectoren

In de praktijk gaat het daarbij veelal om de volgende sectoren:

 • gas en olie-indrustrie;
 • (chemische) procesindustrie industrie;
 • houtverwerkende industrie;
 • verfspuiterijen;
 • levensmiddelen en veevoederindustrie;
 • farmaceutische industrie;
 • raffinaderijen;
 • landbouw (biogas).

Concreet zullen bedrijven die werkzaam zijn in o.a. deze sectoren hun explosierisico’s moeten beoordelen en, indien nodig, veiligheidsmaatregelen treffen om de risico’s te beheersen. Deze beoordeling moet daarbij vastgelegd worden in een explosieveiligheidsdocument (EVD).

Icon

0 downloads

...

Meer informatie over de ATEX 153 richtlijn is te vinden in de Gids voor goede praktijken , welke hier te downloaden is (betreft nog de oude verwijzing naar ATEX 137, maar is inhoudelijk niet noemenswaardig veranderd).

Inhoud Explosieveiligheidsdocument

ATEX explosieveiligheidsdocument

ATEX explosieveiligheidsdocument

De belangrijkste verplichting die voor werkgevers geldt is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) aan de hand waarvan explosierisico’s verkleind moeten worden.

In het explosieveiligheidsdocument dient minimaal het volgende beschreven te zijn:

 • identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • zonering van arbeidsplaatsen;
 • beschrijving van installaties, processen en/of activiteiten;
 • beschrijving van gebruikte stoffen/veiligheidstechnische parameters;
 • maatregelen tegen ontploffingsgevaar;
 • organisatorische maatregelen, veiligheidsinstructie werknemers;
 • markering van explosiegevaarlijke plaatsen;
 • verantwoordelijke voor het opstellen en bijhouden van het document.

Voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument is specialistische kennis nodig. Wij streven ernaar om op basis van een scherpe en kritische analyse onze opdrachtgevers te adviseren over praktisch toepasbare beheersmaatregelen. Door de analyse scherp en kritisch uit te voeren wordt voorkomen dat onze opdrachtgevers te maken krijgen met irreële en onpraktische beheersmaatregelen. Naast kennis van de complexe regelgeving wordt geadviseerd op basis van “het gezonde verstand”.

ATEX Gevarenzone-indeling

De basis van een ATEX risico-beoordeling is het maken van een zone-indeling van de installatie, machine en werkplek. Hiervoor zijn voor zowel stofexplosiegevaar als gasexplosiegevaar een tweetal NPR richtlijnen en een tweetal Europese Geharmoniseerde normen beschikbaar:

 1. NPR 7910-1 voor gasexplosiegevaar;
 2. NPR 7910-2 voor stofexplosiegevaar.
 3. NEN-EN-IEC 60079-10-1 voor gasexplosiegevaar;
 4. NEN-EN-IEC 60079-10-2 voor stofexplosiegevaar.

Deze richtlijnen en normen hanteren de volgende zone-indelingen:

Zone
(stof)
Zone
(gas)
Omschrijving
20 0 is een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig is (meer dan 10% van de bedrijfsduur op werkzaamheid)
21 1 is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal bedrijf groot is (meer dan 0,1% van de bedrijfsduur of werkzaamheid).
22 2 is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal bedrijf gering is of waarbinnen een dergelijk mengsel, indien aanwezig, slechts zelden en gedurende korte duur bestaat (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur of werkzaamheid).
Atex zoneringstekening NPR 7910

Atex zoneringstekening NPR 7910

Een belangrijke vraag hierbij is: ” wanneer is er nu sprake van een explosieve atmosfeer?”

Hiervan is sprake indien de stof of gas concentratie zich bevindt tussen de onderste en bovenste explosielimiet (de LEL en de UEL-waarden). Daarnaast dient het uiteraard te gaan om brandbaar gas en brandbaar stof in de aanwezigheid van zuurstof.

Bij het beoordelen of berekenen van deze omstandigheden kunnen wij van dienst zijn. Onze adviseurs hebben een chemische achtergrond.

LEL-metingen

Wij beschikken over een geavanceerde LEL / PID meter die wij kunnen inzetten bij het beoordelen van gasexplosiegevaar. Met deze praktische benadering kunnen situaties beter beoordeeld worden, met name in situaties

waarbij het strikt volgen van de NPR 7910-1 tot onoverkomelijke problemen leidt.
Een voorbeeld hiervan is de zonering van een gehele ruimte bij het gebruik van open bronnen (vaten, bakken etc.) Veelal wijkt de strikte toepassing van de NPR 7910-1 dan tot een zonering van de gehele ruimte, hetgeen in veel situaties (met name in grote ruimen/hallen) niet dicht bij de realiteit staat en tot zeer grote problemen kan leiden (alles, zowel mechanisch als elektrisch, moet dan explosieveilig uitgevoerd worden!)

Voor dergelijke situaties kunnen met berekeningen en metingen zones worden vastgesteld die realistischer zijn en praktisch gezien, hanteerbaar en acceptabel zijn voor bedrijven.

ATEX - LEL-meter - PID meter - oplosmiddelmetingen

ATEX – LEL-meter – PID meter – oplosmiddelmetingen

Naast hoge LEL-concentraties (vol%) kunnen eveneens lage concentraties (enkele ppm’s) brandbare stoffen gemeten worden met de ingebouwde PID sensor. Met deze metingen, die doorgaans uitgevoerd worden in het kader van bloostellingsbeoordelingen, zijn eveneens bruikbaar bij het beoordelen van gasexplosiegevaar. Het geeft veelal een betrouwbaarder beeld dan een niet te meten concentratie met een enkele LEL-sensor.

Ontstekingsanalyse

Op basis van zone-indelingen van machines, installaties en werkplekken kunnen wij ontstekingsanalyses opstellen.
In explosieve zones moeten ontstekingsbronnen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Op basis van geharmoniseerde NEN normen maken wij een inventarisatie van de potentieel aanwezige ontstekingsbronnen, zowel op mechanisch als op elektrisch gebied.

Op basis van de inventarisatie van ontstekingsbronnen wordt een risico-analyse uitgevoerd om te kunnen inschatten hoe groot het risico op een ontsteking van een explosieve atmosfeer is. Afhankelijk van de resultaten van de risico-analyse adviseren wij onze klanten over de mogelijk te nemen maatregelen.

 

Meer informatie over het explosieveiligheidsdocument en de Atex 153 richtlijn is hier te vinden.

Risico-analyse

Atex 137 markering

De Europese ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137)  is in Nederland geïmplementeerd in de Arbowetgeving. Deze richtlijn heeft dan ook tot doel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers op arbeidsplaatsen te waarborgen. Hierdoor hebben bedrijven waar explosieve gas-lucht of explosieve stof-lucht mengsels aanwezig kunnen zijn, te maken met deze richtlijn.

Sectoren

In de praktijk gaat het daarbij veelal om de volgende sectoren:

 • gas en olie-indrustrie;
 • (chemische) procesindustrie industrie;
 • houtverwerkende industrie;
 • verfspuiterijen;
 • levensmiddelen en veevoederindustrie;
 • farmaceutische industrie;
 • raffinaderijen;
 • landbouw (biogas).

Concreet zullen bedrijven die werkzaam zijn in o.a. deze sectoren hun explosierisico’s moeten beoordelen en, indien nodig, veiligheidsmaatregelen treffen om de risico’s te beheersen. Deze beoordeling moet daarbij vastgelegd worden in een explosieveiligheidsdocument (EVD).

Icon

0 downloads

...

Meer informatie over de ATEX 153 richtlijn is te vinden in de Gids voor goede praktijken , welke hier te downloaden is (betreft nog de oude verwijzing naar ATEX 137, maar is inhoudelijk niet noemenswaardig veranderd).

Inhoud Explosieveiligheidsdocument

ATEX explosieveiligheidsdocument

ATEX explosieveiligheidsdocument

De belangrijkste verplichting die voor werkgevers geldt is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) aan de hand waarvan explosierisico’s verkleind moeten worden.

In het explosieveiligheidsdocument dient minimaal het volgende beschreven te zijn:

 • identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • zonering van arbeidsplaatsen;
 • beschrijving van installaties, processen en/of activiteiten;
 • beschrijving van gebruikte stoffen/veiligheidstechnische parameters;
 • maatregelen tegen ontploffingsgevaar;
 • organisatorische maatregelen, veiligheidsinstructie werknemers;
 • markering van explosiegevaarlijke plaatsen;
 • verantwoordelijke voor het opstellen en bijhouden van het document.

Voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument is specialistische kennis nodig. Wij streven ernaar om op basis van een scherpe en kritische analyse onze opdrachtgevers te adviseren over praktisch toepasbare beheersmaatregelen. Door de analyse scherp en kritisch uit te voeren wordt voorkomen dat onze opdrachtgevers te maken krijgen met irreële en onpraktische beheersmaatregelen. Naast kennis van de complexe regelgeving wordt geadviseerd op basis van “het gezonde verstand”.

ATEX Gevarenzone-indeling

De basis van een ATEX risico-beoordeling is het maken van een zone-indeling van de installatie, machine en werkplek. Hiervoor zijn voor zowel stofexplosiegevaar als gasexplosiegevaar een tweetal NPR richtlijnen en een tweetal Europese Geharmoniseerde normen beschikbaar:

 1. NPR 7910-1 voor gasexplosiegevaar;
 2. NPR 7910-2 voor stofexplosiegevaar.
 3. NEN-EN-IEC 60079-10-1 voor gasexplosiegevaar;
 4. NEN-EN-IEC 60079-10-2 voor stofexplosiegevaar.

Deze richtlijnen en normen hanteren de volgende zone-indelingen:

Zone
(stof)
Zone
(gas)
Omschrijving
20 0 is een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig is (meer dan 10% van de bedrijfsduur op werkzaamheid)
21 1 is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal bedrijf groot is (meer dan 0,1% van de bedrijfsduur of werkzaamheid).
22 2 is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal bedrijf gering is of waarbinnen een dergelijk mengsel, indien aanwezig, slechts zelden en gedurende korte duur bestaat (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur of werkzaamheid).
Atex zoneringstekening NPR 7910

Atex zoneringstekening NPR 7910

Een belangrijke vraag hierbij is: ” wanneer is er nu sprake van een explosieve atmosfeer?”

Hiervan is sprake indien de stof of gas concentratie zich bevindt tussen de onderste en bovenste explosielimiet (de LEL en de UEL-waarden). Daarnaast dient het uiteraard te gaan om brandbaar gas en brandbaar stof in de aanwezigheid van zuurstof.

Bij het beoordelen of berekenen van deze omstandigheden kunnen wij van dienst zijn. Onze adviseurs hebben een chemische achtergrond.

LEL-metingen

Wij beschikken over een geavanceerde LEL / PID meter die wij kunnen inzetten bij het beoordelen van gasexplosiegevaar. Met deze praktische benadering kunnen situaties beter beoordeeld worden, met name in situaties

waarbij het strikt volgen van de NPR 7910-1 tot onoverkomelijke problemen leidt.
Een voorbeeld hiervan is de zonering van een gehele ruimte bij het gebruik van open bronnen (vaten, bakken etc.) Veelal wijkt de strikte toepassing van de NPR 7910-1 dan tot een zonering van de gehele ruimte, hetgeen in veel situaties (met name in grote ruimen/hallen) niet dicht bij de realiteit staat en tot zeer grote problemen kan leiden (alles, zowel mechanisch als elektrisch, moet dan explosieveilig uitgevoerd worden!)

Voor dergelijke situaties kunnen met berekeningen en metingen zones worden vastgesteld die realistischer zijn en praktisch gezien, hanteerbaar en acceptabel zijn voor bedrijven.

ATEX - LEL-meter - PID meter - oplosmiddelmetingen

ATEX – LEL-meter – PID meter – oplosmiddelmetingen

Naast hoge LEL-concentraties (vol%) kunnen eveneens lage concentraties (enkele ppm’s) brandbare stoffen gemeten worden met de ingebouwde PID sensor. Met deze metingen, die doorgaans uitgevoerd worden in het kader van bloostellingsbeoordelingen, zijn eveneens bruikbaar bij het beoordelen van gasexplosiegevaar. Het geeft veelal een betrouwbaarder beeld dan een niet te meten concentratie met een enkele LEL-sensor.

Ontstekingsanalyse

Op basis van zone-indelingen van machines, installaties en werkplekken kunnen wij ontstekingsanalyses opstellen.
In explosieve zones moeten ontstekingsbronnen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Op basis van geharmoniseerde NEN normen maken wij een inventarisatie van de potentieel aanwezige ontstekingsbronnen, zowel op mechanisch als op elektrisch gebied.

Op basis van de inventarisatie van ontstekingsbronnen wordt een risico-analyse uitgevoerd om te kunnen inschatten hoe groot het risico op een ontsteking van een explosieve atmosfeer is. Afhankelijk van de resultaten van de risico-analyse adviseren wij onze klanten over de mogelijk te nemen maatregelen.

 

Meer informatie over het explosieveiligheidsdocument en de Atex 153 richtlijn is hier te vinden.