CE-Markering

 

 

Het wettelijk kader van de CE‐markering op nieuw op de markt gebrachte machines is vastgelegd in een groot aantal productrichtlijnen die door de Europese Unie zijn vastgesteld. Deze productrichtlijnen stellen eisen aan fabrikanten omtrent het door hen in de handel gebrachte machine of apparaat. Fabrikanten moeten kunnen aantonen dat het door hen in de handel gebrachte aan essentiële eisen betreffende veiligheid en gezondheid voldoet (importeurs van goederen van buiten de Europese Unie worden eveneens als fabrikant gezien!).

Indien fabrikanten kunnen aangeven dat het door hen op de markt te brengen product aan alle van toepassing zijnde Europese Productrichtlijnen voldoet (dus niet alleen aan de Machinerichtlijn) mag het product voorzien worden van een CE‐markering.   Hieraan kunnen gebruikers en niet‐onbelangrijk werkgevers zien dat er met producten wordt gewerkt, die aan alle Europese richtlijnen voldoen die erop van toepassing zijn. In de EG‐verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant aan welke richtlijnen zijn product voldoet. Met de komst van de Europese Unie werd er geconstateerd dat iedere lidstaat eigen voorschriften kende met betrekking tot de productie van machines en apparatuur. De totstandkoming van de Machinerichtlijn had derhalve niet tot doel een verhoging van het veiligheidsniveau op de werkvloer te creëren, maar was gericht op het opheffen van belemmeringen in het vrije handelsverkeer tussen de lidstaten.

Het verkrijgen van deze CE‐markering is een traject dat gestart moet worden bij de aanvang van het ontwikkeltraject van de machine. Immers, de keuzes tijdens de fase van engineering, zijn van invloed op de uit te voeren onderzoeken en vice versa. Tijdens de engineering kunnen veelal eenvoudig en relatief goedkoop aanpassingen worden gedaan aan (het ontwerp van) de machine. Indien aanpassingen aan de machine moeten worden gedaan op het moment dat een machine klaar is zijn de kosten vele malen groter.

Voor meer informatie klik hier voor het stappenplan CE‐markering of kijk op onze download‐pagina voor meer downloads en informatie.

Hoe wordt CE‐markering op producten verkregen?

Het verkrijgen van de CE‐markering op producten kent een gestandaardiseerde aanpak. Of het nu gaat om een machine of een consumentenproduct, altijd moeten dezelfde stappen doorlopen worden om de CE‐markering op het product te mogen aanbrengen. Hieronder staat de werkwijze voor het aanbrengen van CE‐markering op een machine per stap weergegeven.

Stap 1: Bepaal welke Europese Richtlijnen van toepassing zijn op de machine.

Er zijn momenteel 26 europese CE‐richtlijnen. Niet alle richtlijnen zullen van toepassing zijn op de machine. Veelal gelden de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn en de EMC‐richtlijn. Door middel van een CE‐scan kan bepaald worden welke richtlijnen van toepassing zijn. De Nederlandse versies van 26 Europese Richtlijnen zijn na registratie te downloaden van onze site.

Stap 2: Voer een normonderzoek uit.

Door een normonderzoek uit te voeren wordt duidelijk welke normen van toepassing zijn op de machine. Uitgangspunt vormt hierbij een controle van de lijsten met geharmoniseerde normen die gelden voor de betreffende Europese richtlijnen die op de machine van toepassing zijn (zie stap 1). De lijsten met geharmoniseerde normen op basis van de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn en de EMC‐richtlijn zijn na registratie te downloaden van onze site.

Stap 3: Voer een risicobeoordeling op de machine uit.

Een risicobeoordeling vormt wellicht de belangrijkste stap bij het produceren van een veilige machine. Voor de machinerichtlijn dient bij de beoordeling de methodiek beschreven in NEN‐EN ISO 14121‐1 gevolgd te worden. Voor de laagspanningsrichtlijn dient eveneens een beoordeling aan de hand van NEN‐EN IEC 60204‐1 uitgevoerd te worden. Voor beveiligingen op de machine is het benodigd het veiligheidsniveau te bepalen op basis van de NEN‐EN 954‐1, de NEN‐EN ISO 13849‐1 of de NEN EN IEC 62061.

Stap 4: Aanpassen product.

Pas de machine of het ontwerp van de machine/product aan op basis van de uitgevoerde beoordelingen en verkregen informatie uit de voorliggende stappen. Voor beveiligingen van machines is hierbij speciale aandacht vereist de toepassing van componenten met verhoogde veiligheid op basis van PL en/of SIL classificaties.

Stap 5: Stel een gebruikershandleiding op.

In de gebruikershandleiding wordt de toepassing, gebruik, onderhoud en reparatievoorschriften opgenomen. Uit de risicobeoordeling komen veelal diverse specifieke veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker van de machine naar voren die expliciet in de gebruikershandleiding opgenomen dienen te worden. Gebruikershandleidingen dienen opgesteld te worden in de taal van het land waar de machine op de markt gebracht wordt. Gebruikershandleidingen dienen te voldoen aan NEN 5509.

Stap 6: Stel een technisch dossier samen.

Fabrikanten dienen alle ontwerpinformatie met betrekking tot de machine samen te voegen in een technisch dossier. Het technische dossier dient te bestaan uit: een beschrijving van de machine, ontwerptekeningen (mechanisch en elektrisch), ontwerpberekeningen, evt. testresultaten, de ce‐ scan, normonderzoek en risicobeoordeling, indien nodig de beoordeling door een Notified Body, een overzicht van toegepaste normen, de EG‐verklaringen van overeenstemming van de in de machine toegepaste componenten, een exemplaar van de gebruikershandleiding en de EG‐verklaring van overeenstemming van de gehele machine(zie stap 7). Het technisch dossier dient tot minimaal 10 jaar na de productie van de laatste machine bewaard te worden.

Stap 7: EG‐typeonderzoek en conformiteitsbeoordeling.

Afhankelijk van het soort machine dient een EG‐typeonderzoek of conformiteitsbeoordeling uitgevoerd te worden. Bijlage IV van de machinerichtlijn geeft aan om welk type machine het gaat (veelal houtbewerking en overige gevaarlijke machines). Een EG‐typebeoordeling of conformiteitsonderzoek wordt door een Notified Body (externe door de autoriteiten aangewezen instantie) uitgevoerd. Met ingang van de nieuwe machinerichtlijn per 29‐12‐2009, worden de eisen m.b.t. het verplicht inschakelen van een Notified Body versoepeld: indien de machine is ontworpen aan de hand van geharmoniseerde normen mag er vanuit worden gegaan dat aan de conformiteitseisen wordt voldaan.

Stap 8: Breng de CE‐markering aan.

De laatste stap in het proces van CE‐markering is het aanbrengen van de CE‐markering op de machine. Deze markering bestaat uit het “CE‐symbool” (zie figuur) en dient in de directe nabijheid van de naam van de fabrikant te worden aangebracht.

Icon

0 downloads

...
Engineering

ENGINEERING

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa. Lees verder »

MACHINERICHTLIJN

Deze machinerichtlijn verschilt op een aantal punten met de huidige machinerichtlijn. Zo zijn de definities verduidelijkt en treedt er een grote verandering op ten aanzien van niet voltooide machines, de zogenaamde IIB machines. Lees verder »

PL/SIL

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing. Lees verder »

MACHINES IMPORTEREN

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Lees verder »

 

CE-Markering

 

 

Het wettelijk kader van de CE‐markering op nieuw op de markt gebrachte machines is vastgelegd in een groot aantal productrichtlijnen die door de Europese Unie zijn vastgesteld. Deze productrichtlijnen stellen eisen aan fabrikanten omtrent het door hen in de handel gebrachte machine of apparaat. Fabrikanten moeten kunnen aantonen dat het door hen in de handel gebrachte aan essentiële eisen betreffende veiligheid en gezondheid voldoet (importeurs van goederen van buiten de Europese Unie worden eveneens als fabrikant gezien!).

Indien fabrikanten kunnen aangeven dat het door hen op de markt te brengen product aan alle van toepassing zijnde Europese Productrichtlijnen voldoet (dus niet alleen aan de Machinerichtlijn) mag het product voorzien worden van een CE‐markering.   Hieraan kunnen gebruikers en niet‐onbelangrijk werkgevers zien dat er met producten wordt gewerkt, die aan alle Europese richtlijnen voldoen die erop van toepassing zijn. In de EG‐verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant aan welke richtlijnen zijn product voldoet. Met de komst van de Europese Unie werd er geconstateerd dat iedere lidstaat eigen voorschriften kende met betrekking tot de productie van machines en apparatuur. De totstandkoming van de Machinerichtlijn had derhalve niet tot doel een verhoging van het veiligheidsniveau op de werkvloer te creëren, maar was gericht op het opheffen van belemmeringen in het vrije handelsverkeer tussen de lidstaten.

Het verkrijgen van deze CE‐markering is een traject dat gestart moet worden bij de aanvang van het ontwikkeltraject van de machine. Immers, de keuzes tijdens de fase van engineering, zijn van invloed op de uit te voeren onderzoeken en vice versa. Tijdens de engineering kunnen veelal eenvoudig en relatief goedkoop aanpassingen worden gedaan aan (het ontwerp van) de machine. Indien aanpassingen aan de machine moeten worden gedaan op het moment dat een machine klaar is zijn de kosten vele malen groter.

Voor meer informatie klik hier voor het stappenplan CE‐markering of kijk op onze download‐pagina voor meer downloads en informatie.

Hoe wordt CE‐markering op producten verkregen?

Het verkrijgen van de CE‐markering op producten kent een gestandaardiseerde aanpak. Of het nu gaat om een machine of een consumentenproduct, altijd moeten dezelfde stappen doorlopen worden om de CE‐markering op het product te mogen aanbrengen. Hieronder staat de werkwijze voor het aanbrengen van CE‐markering op een machine per stap weergegeven.

Stap 1: Bepaal welke Europese Richtlijnen van toepassing zijn op de machine.

Er zijn momenteel 26 europese CE‐richtlijnen. Niet alle richtlijnen zullen van toepassing zijn op de machine. Veelal gelden de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn en de EMC‐richtlijn. Door middel van een CE‐scan kan bepaald worden welke richtlijnen van toepassing zijn. De Nederlandse versies van 26 Europese Richtlijnen zijn na registratie te downloaden van onze site.

Stap 2: Voer een normonderzoek uit.

Door een normonderzoek uit te voeren wordt duidelijk welke normen van toepassing zijn op de machine. Uitgangspunt vormt hierbij een controle van de lijsten met geharmoniseerde normen die gelden voor de betreffende Europese richtlijnen die op de machine van toepassing zijn (zie stap 1). De lijsten met geharmoniseerde normen op basis van de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn en de EMC‐richtlijn zijn na registratie te downloaden van onze site.

Stap 3: Voer een risicobeoordeling op de machine uit.

Een risicobeoordeling vormt wellicht de belangrijkste stap bij het produceren van een veilige machine. Voor de machinerichtlijn dient bij de beoordeling de methodiek beschreven in NEN‐EN ISO 14121‐1 gevolgd te worden. Voor de laagspanningsrichtlijn dient eveneens een beoordeling aan de hand van NEN‐EN IEC 60204‐1 uitgevoerd te worden. Voor beveiligingen op de machine is het benodigd het veiligheidsniveau te bepalen op basis van de NEN‐EN 954‐1, de NEN‐EN ISO 13849‐1 of de NEN EN IEC 62061.

Stap 4: Aanpassen product.

Pas de machine of het ontwerp van de machine/product aan op basis van de uitgevoerde beoordelingen en verkregen informatie uit de voorliggende stappen. Voor beveiligingen van machines is hierbij speciale aandacht vereist de toepassing van componenten met verhoogde veiligheid op basis van PL en/of SIL classificaties.

Stap 5: Stel een gebruikershandleiding op.

In de gebruikershandleiding wordt de toepassing, gebruik, onderhoud en reparatievoorschriften opgenomen. Uit de risicobeoordeling komen veelal diverse specifieke veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker van de machine naar voren die expliciet in de gebruikershandleiding opgenomen dienen te worden. Gebruikershandleidingen dienen opgesteld te worden in de taal van het land waar de machine op de markt gebracht wordt. Gebruikershandleidingen dienen te voldoen aan NEN 5509.

Stap 6: Stel een technisch dossier samen.

Fabrikanten dienen alle ontwerpinformatie met betrekking tot de machine samen te voegen in een technisch dossier. Het technische dossier dient te bestaan uit: een beschrijving van de machine, ontwerptekeningen (mechanisch en elektrisch), ontwerpberekeningen, evt. testresultaten, de ce‐ scan, normonderzoek en risicobeoordeling, indien nodig de beoordeling door een Notified Body, een overzicht van toegepaste normen, de EG‐verklaringen van overeenstemming van de in de machine toegepaste componenten, een exemplaar van de gebruikershandleiding en de EG‐verklaring van overeenstemming van de gehele machine(zie stap 7). Het technisch dossier dient tot minimaal 10 jaar na de productie van de laatste machine bewaard te worden.

Stap 7: EG‐typeonderzoek en conformiteitsbeoordeling.

Afhankelijk van het soort machine dient een EG‐typeonderzoek of conformiteitsbeoordeling uitgevoerd te worden. Bijlage IV van de machinerichtlijn geeft aan om welk type machine het gaat (veelal houtbewerking en overige gevaarlijke machines). Een EG‐typebeoordeling of conformiteitsonderzoek wordt door een Notified Body (externe door de autoriteiten aangewezen instantie) uitgevoerd. Met ingang van de nieuwe machinerichtlijn per 29‐12‐2009, worden de eisen m.b.t. het verplicht inschakelen van een Notified Body versoepeld: indien de machine is ontworpen aan de hand van geharmoniseerde normen mag er vanuit worden gegaan dat aan de conformiteitseisen wordt voldaan.

Stap 8: Breng de CE‐markering aan.

De laatste stap in het proces van CE‐markering is het aanbrengen van de CE‐markering op de machine. Deze markering bestaat uit het “CE‐symbool” (zie figuur) en dient in de directe nabijheid van de naam van de fabrikant te worden aangebracht.

Icon

0 downloads

...
Engineering

ENGINEERING

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa. Lees verder »

MACHINERICHTLIJN

Deze machinerichtlijn verschilt op een aantal punten met de huidige machinerichtlijn. Zo zijn de definities verduidelijkt en treedt er een grote verandering op ten aanzien van niet voltooide machines, de zogenaamde IIB machines. Lees verder »

PL/SIL

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing. Lees verder »

MACHINES IMPORTEREN

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Lees verder »